กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 5 (2018): วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF