กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 4 (2017): วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF