กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 3 (2016): วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF