Return to Article Details มาตราการทางกฎหมายในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว:ศึกษากรณีการจดทะเบียนสมรส Download Download PDF