Return to Article Details ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง Download Download PDF