Return to Article Details ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ: กรณีศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา Download Download PDF