Return to Article Details การศึกษาความสามารถในการฟัง– การพูดภาษาไทยและความสนใจต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)โดยวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การเล่านิทานประกอบภาพ Download Download PDF