Return to Article Details ปัจจัยการตลาด ปัจจัยสังคมวัฒนธรรม และปัจจัยจิตวิทยา ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อด้วยแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ Download Download PDF