EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci <p>วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และการวิจารณ์หนังสือ&nbsp;ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ ภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชาเป็นผู้ประเมินบทความ (double blinded peer review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดการพัฒนาในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> Eastern Asia University en-US EAU Heritage Journal Social Science and Humanities 2286-6183 บทความใน “วารสาร EAU HERITAGE” เป็นความเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น The Study of Achievement Toward the Simulation Based Learning of Food Contamination Testing of Health Education and Physical Education Students, Srinakharinwirot University https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/259558 <p>การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดจำลองทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ของนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร<br>วิโรฒ จำนวน 74 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 12 กลุ่มๆละ 6-7 คนรับผิดชอบสาธิตชุดจำลอง และหมุนเวียนเข้ารับการฝึกปฏิบัติชุดจำลองอื่นอีก 5 ชุด ใช้เวลา 3 คาบเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ คู่มือการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร พร้อมชุดจำลองการทดสอบอาหาร และแบบบันทึกคะแนนทั้งบทบาทผู้สาธิตและบทบาทผู้ปฏิบัติ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา (1) กระบวนการเรียนรู้ พบว่า ชุดจำลองทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารสามารถพัฒนาทักษะการฝึกปฏิบัติและทักษะการสาธิต อยู่ในระดับดี (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี ผลการเรียนรู้แบบใช้สถานการณ์จำลองครั้งนี้เป็นชุดการเรียนรู้ที่สามารถนำมาใช้ในชั้นเรียนได้ตามวัตถุประสงค์รายวิชา และขยายผลไปใช้กับนิสิตรุ่นต่อไปได้ และเป็นแนวทางในการศึกษาสถานการณ์จำลองตลาดสุขภาพในชุมชนต่อไป</p> Kamonmarn Virutsetazin Tamaporn Chaiwcharn Copyright (c) 2022 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities 2022-06-23 2022-06-23 12 2 52 60 Influence of Social Support on School Adaptation of Migrant Children: A Case of Guangdong Province, China https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/255801 <p>From the current social background of migrant children, there are a large number of urban migrant children in China. Their school adaptation is not only related to education but also can be included in the solution of social problems. A school is an important place for migrant children to study and live. Although the school adaptation of migrant children has attracted the attention and thought of many scholars and educators, relevant research focuses on the current situation investigation and problem description. There is an extreme lack of research on how to promote the self-efficacy of migrant children and the improvement of school adaptation through social support. The research on self-efficacy and its social support is of great value and significance. This paper reconstructs the social support system, with government support as the leader, school support as the main promoter and family support as the auxiliary. This paper proposes strategies for the three dimensions. In terms of leadership, the government should strengthen the top-level drive and build a guiding institutional environment. In terms of promotion, the school focuses on social and academic activities and builds a caring school supporting environment. In terms of assistance, families pay attention to behavior and relationship guidance, create an influential family education environment, and attach importance to the influence of social support and self-efficacy on the school adaptation of migrant children.</p> Yuping Han Wasin Phromphitakkul Copyright (c) 2022 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities 2022-06-23 2022-06-23 12 2 61 78 Comparative Study of Synchronous and Asynchronous Online Teaching Methods for Fundamental English III Course of Eastern Asia University https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/256055 <p>This research study investigated and compared the students’ learning outcomes of Fundamental English III that was taught through synchronous and asynchronous online teaching methods. It also aimed to explore the students’ satisfactions toward the two teaching methods. 109 second-year and third-year students who enrolled Fundamental English III course in the first semester of academic year 2021 were divided into 2 groups: a synchronous and an asynchronous group. In addition, data drawn from examination scores were analyzed by the Mean (M) and Standard Deviation (SD). independent Samples T-Test was also used to compare the difference in terms of students’ learning outcomes. the results showed that the Mean score of synchronous students for both examinations is higher than asynchronous students. furthermore, there was significant difference in Mean score of the mid-term examination between two groups; however, there was no significant difference in Mean score of the final examination. besides, participants strongly agree that the course content was useful at the highest level of agreement, but they least agree that they receive timely feedback from the instructor. overall, the participants were satisfied with this online learning experience. It is recommended for further research to be studied with a larger sample size and participants with similar background. a blend of synchronous and asynchronous methods should also be investigated. </p> Parichat Dechalert Kulchalee Thupatemee Copyright (c) 2022 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities 2022-06-23 2022-06-23 12 2 119 132 Factors supporting to Increase Thai Labor Performance in the Automotive Industry https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/251799 <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The purpose of this research was to study the supporting factors to increase the work efficiency of the workers in the automotive industry as well as to study the factors that determine the difference in wage rates and working hours of workers in this sector.&nbsp; The population were random sampling and being semi-skilled workers in the automotive industry of 580 people. The questionnaires were created as a tool for collecting the data.&nbsp; The data were analyzed and illustrate in term of descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean and inferential statistics comprised of One-Way ANOVA. The result indicated that the most of the labor, in this industry, are male, had a secondary education level, and had the minimum wage of 300 baht a day.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;The study of supportive factors in promoting work efficiency, it was found that workers would receive 1 to 2 times a year in training program, be informed AEC labor market information regularly. Not only the participation in work hygiene and safety but also the burden of debt showed a positive effect on work attention. Most workers were reported that they had sufficient English language skills but required the government to support other language skills, rather than English, in the future. Furthermore, the workers had enough computers literacy and electronic devices and equipment skills but they are still need the employers to promote more useful standard ability. However, the factors that determine the difference in wage rates and the number of working hours, including gender, status and education level.</p> Chotima Jotikasthira Kritsaya Maair Copyright (c) 2022 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities 2022-06-23 2022-06-23 12 2 79 91 Effects of Blended learning on learning outcomes and course satisfaction Adult and Elderly Nursing Practicum 1 in Bachelor of Nursing Student at Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/256741 <p>This study was a one group quasi - experiment research. Which aim to study the effect of blended learning on learning outcomes and learning satisfaction of course satisfaction Adult and Elderly Nursing Practicum 1 in Bachelor of Nursing Student at Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj, Academic Year 2022, consisted of 92 people. Data were collected using (1) pre- and posttest the Kuder Richardson precision (KR-20) is 0.73 (2) Nursing Practice Assessment Form Using Patient Situation precision Between the evaluators (inter-rater reliability the reliability is between 0.60-0.97 (3) the assessment form, the case study and the presentation have precision between the evaluators (inter-rater reliability) the reliability is between 0.81-0.95 (4) The satisfaction assessment form in teaching management in nursing practice Cronbah's alpha reliability coefficient was 0.95. Data were analyzed by descriptive statistics, Pair t-test statistics, and relative gain score, which detail The results below. (1) The 3<sup>rd</sup> year Bachelor of Nursing students had higher mean test after applying blended learning than previous test significantly with 0.01 score. (2) The 3<sup>rd</sup> year Bachelor of Nursing students had an average score increase of 27.05 percent. (3) The satisfaction level of the 3<sup>rd</sup> year Bachelor of Nursing students was at a good level.</p> <p> </p> Janthana Nahathaiphokin Peranan Jerayingmongkol Supattra Triudomsri Copyright (c) 2022 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities 2022-06-23 2022-06-23 12 2 107 118 Effects of Work-Life Balance and Work Motivation on Employees’ Organizational Commitment https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/254849 <p>The objectives of the study were (1) to examine employees’ personal factors that affect organizational commitment (2) to investigate the influence of employees’ work-life balance on their organizational commitment; and (3) to study the effect of work motivation on employees’ organizational commitment. Population used in this study were 218 employees of Thai Filatex Public Company Limited. the research instrument used to collect data was a questionnaire. the statistics used to analyze data were percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test, <br />one-way ANOVA, and multiple regression analysis. the study results revealed that different personal factors, including gender, marital status, educational level, and years of work all affected organizational commitment differently whereas age, job position, and income demonstrated no effect on organizational commitment. Work-life balance, including the personal and social aspects of work, influenced the employees' organizational commitment. in addition, it was found that the core elements of work motivation: the motivation factor including achievement, and advancement to higher level tasks; and the hygiene factor, including job security, both influenced organizational commitment of employees at a statistically significant level of .05.</p> <p> </p> Thipthittaya suaysawat Kanokporn Chaiprasit Copyright (c) 2022 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities 2022-06-23 2022-06-23 12 2 92 106 The Ride of a Lifetime https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/259567 <p>หนังสือ “เส้นทางไต่ฝัน” เป็นหนังสือเขียนโดยโรเบิร์ต ไอเกอร์ ประธานคณะกรรมการและ CEO ของ The Walt Disney Company</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้เขียนได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสารมวลชนและวงการบันเทิง รวมถึงทัศนคติที่เต็มไปด้วยพลัง และหลักการสำคัญสำหรับผู้นำ ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ในวงการสื่อสารมวลชนและวงการบันเทิงเท่านั้น แต่สามารถนำมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ รวมถึงอาจเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตสำหรับคนทั่วไปได้</p> Thatarot Chamroonkul Copyright (c) 2022 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities 2022-06-23 2022-06-23 12 2 133 134 Aircraft Accidents in Commercial Aviation Part 1 Statistics and Facts of the Accidents https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/255832 <p>There is relatively less rate of accidents in commercial aviation than the other modes of traveling while yearly number of accidents and fatalities also decrease successively. This article presents data and facts of accidents in global commercial aviation in Thailand and details of some selected severe accidents to suggest guideline for the prevention of future occurrence. Initial conclusion is that runway accidents occur much frequently that the other two: Loss of Control in Flight and Controlled flight into Terrain. Fatality varies with the severity of the accidents. Of all accidents, the major causes are from the errors of 3 parties, flight crews, air traffic controllers, and aircraft maintenance personnel. However, with further subsequent investigation it is found that human errors are only the last straw for the whole casualties. There are several successive percussions of defectives, for an example: pressure from travellers, competition between operators, policy for cost reduction policy. These issues can force employees to be over worked, resulting in fatigue and not ready for operations and brings about accidents. Models of these multi-hierarchical causes are brought forth to the part 2 Human factors and the root causes.</p> Sutit Huangsuwan Suthasinee Roopkaew Kamol Noitonglek Jirayu Payon Copyright (c) 2022 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities 2022-06-23 2022-06-23 12 2 30 42 COVID-19: Prevention and Control of Epidemic in Thailand https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/255923 <p>COVID-19 has casted economic and social losses all over the globe. Each country has started prevent and remedial measures suggested by WHO with adaptation to local situation. Thailand has arranged some plausive measures that could successfully curb the spread in the first phase. However, the spread has multiplied in the 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> phases. At the middle of year 2021 it is not able to reduce the spread. Some of the epidemic prevention and control measures used are successful while others failed. Number of infected patients exceeds the capacity of the medical services. This article provides basic information about covid-19, chronology of events around the world, epidemic prevention and control measures, loss, success and failure of operation, guidelines for increasing efficiency in the prevention and the epidemic control of covid-19 in Thailand. Issues to be improved include database linking all facets of operation, concept of operations, surveillance system, counter-action for misinformation and vaccination.</p> Sutit Huangsuwan Khemmanat Aumnuaiworachai Sukanya Sommaneedoung Suthasinee Roopkaew Copyright (c) 2022 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities 2022-06-23 2022-06-23 12 2 16 29 International Airlines’ Roadmaps: 15 Years Ahead (2021-2036) https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/259555 <p>Nowadays, the socioeconomic contexts are changing at an accelerated rate. operations of any single organization need to be realistically in accordance with the changes This article summarizes the changes with high impacts on airlines and proposes road maps for future operations, based on information from sources directly related to aviation and airline management including internationally-governing bodies on civil aviation and air transportation, aviation industry consulting entities, research work, and globally accepted medias. the changes with prominent impacts on the operations of airlines include cybercrime, terrorism, new modes of consumption, environmental activism, and roles of government. The directions to inhibit those changes include network of information system, marketing based on new modes of consumption, linkage to politically-free international bodies, and utilization of highly-efficient aircrafts.</p> Sutit Huangsuwan Sukree Kaeomanee Tatchai Indrasukha Copyright (c) 2022 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities 2022-06-23 2022-06-23 12 2 1 15 Effect of Task-Based Learning in Reading Comprehension of EFL Student https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/255738 <p>In task-based learning, the emphasis is on meaning and the learners are required to use the language for learning. Teaching English through tasks has been considered useful to employ in the language classroom because students are believed to learn the target language better when tasks are used as vehicles in language teaching. Developing reading comprehension ability is an important aspect in acquisition of a language. In addition, increasing learners’ motivation and performance has always been the primary concern of language teachers. Therefore, a new approach, TBL, is additionally applied to a traditional classroom situation with the aim of finding solutions to certain problems such as poor learner motivation.</p> Kamonchanok Deecharoen Copyright (c) 2022 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities 2022-06-23 2022-06-23 12 2 43 51