EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci <p>วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และการวิจารณ์หนังสือ&nbsp;ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ ภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชาเป็นผู้ประเมินบทความ (double blinded peer review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดการพัฒนาในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> en-US บทความใน “วารสาร EAU HERITAGE” เป็นความเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น nuntiya@eau.ac.th (อาจารย์นันทิยา จรูญแสง) phimlada@eau.ac.th (พิมพ์ลดา พิทักษ์เศรษฐการ) Wed, 16 Dec 2020 00:00:00 +0700 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Legal Problems regarding Doctor’s Duty in Case of the Patients Claim about Right to Reject Blood Transfusion Treatment https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245074 <p>This academic article objectives are to study the legal problem with medical rejection of patients about blood transfusions that the National Health Act, B.E. 2550 have had the form of consent given in, but the legal is not clear enough to prevent potential legal and ethical issues, Including no specific penalty for violating the will of the patient. Occasionally if any cases are expected that the intention of the patient will be adversely consequences, such as rejection of blood transfusions in the risk condition that the patient must be rescued by urgent blood transfusions. It has shown contrary rights to civic duties, public order and good morals, contrary to human rights principles, and the Constitution of the Kingdom of Thailand. It will also cause doctors to be worried and unable to perform smoothly, even if there is a law to have the duty to help until the patient is out of danger, but there is no law to prevent the doctor from being liable. Therefore, that should be amend the law in order to create clarity condition for refusal treatment in general cases. It will have been a medical standard in the form of laws that contain content about the practical rules of medical practitioners regarding patient’s refusal treatment. As such this will result in a smooth operation of the medical department and the effectiveness of public health work in the overall picture</p> Chancharat Chandetchanawong Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245074 Tue, 15 Dec 2020 12:00:57 +0700 Disclosure of severe psychiatric patient’s confidentiality by psychiatrist https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245075 <p>Psychiatric patient is the person who defects in his/her consideration, emotion and behavior which affects to irregular livelihood with others or such a deficiency is occasionally severe to the third person’s life or properties. Therefore, the disclosure of psychiatry’s confidentiality concept is appeared to prevent the public from psychiatry’s danger, in case of that confidentiality may be harming himself, the third person or the public. Presently, Thai law also has this provision, nevertheless, it is still absent of necessary provisions, namely it does not provide a clear guidelines for the psychiatrist that how do psychiatrist have to disclose? And disclose to whom or any organization? As well as, there is no proceeding to prevent the peril or harm from the patient. In addition, there is no immunity of the psychiatrist who discloses it, hence, avoiding from dilemma which may be occurring, he decides to keep the information secret. Consequently, the disclosure of confidentiality provision in Thai law could not be achieved intendment of law. To resolve such a problem and prevent third person or victim from peril of psychiatric patient and increasing effectiveness of the law, researcher suggests amending the law by 1. Make it a duty for psychiatrists to disclose serious harm caused by patients who are deemed dangerous 2. Provided the immunity from civil and criminal liability to a psychiatrist who discloses it. 3. Provided clinical guideline and clinical standard of risk assessment setting the standard to all psychiatrists 4. Assigned organization and agent to protect public from such patients 5. Amending related law to be consistent with aforesaid measures.</p> Chanika Kaeorat, Sunthorn Maneesawat Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245075 Tue, 15 Dec 2020 12:29:48 +0700 Evaluation of investment projects with economic analysis tools https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245076 <p>This article is a documentary study by collecting data from text book and research paper relating to evaluation of investment projects with economics analysis tools, which the objective for investors or financial analysts, organization executives understand the importance and necessity of evaluating investment projects using different tools or techniques corresponding to the project to be assessed, such as payback period (PB), net present value (NPV), internal rate of return (IRR), <br>benefit-cost ratio (BCR), so that the results of the assessment can lead to appropriate investment decisions, and beneficial to the stakeholders both directly and indirectly</p> Siraprapha Sriviroj, Lakkana Lusawad, Thatarot Chamroonkul Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245076 Tue, 15 Dec 2020 12:48:59 +0700 The concept of Thai educational in the 5th generation https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/241303 <p>This article explained about the evolution of communicative technology which is related to Thai education from the past to the present. Additionally, it is presented the concept of Thai educational management that is taking place in the near future under the variation of the 5<sup>th</sup> generation telecommunication evolution or well-known as “5G” in 2020. The contents of research are divided into 5 contents which are curriculum content, learning management content, media content, learning resources content, and assessment content. This article is appropriate regarding to educational personnel, researchers or scholars, for instance, educational administrators, teachers, lecturers or even including stakeholders (students) and parents. These personnel are required to prepare and provide plans for the variation of the coming learning evolution.</p> Thanachaporn Pumpachart, Thanarak Santhuenkaew, Suttipong Makul, Rattana Bunlertpornpisut, Sukanya Sommaneedoung Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/241303 Tue, 15 Dec 2020 13:15:49 +0700 Communication pattern for cultural reproduction in digital era: A case study of food culture at Wongnai food festival 2020 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/240065 <p>Culture is human activities and symbolic structure which helps increase significance of those activities. Learning the way of live from each other is the form of cultural reproduction for cascading record culture such as loykrathong culture songkran culture. Communication for cultural reproduction in digital era is comprised of (1) cross cultural communication pattern and principle implementation that should be in form of international verbal and nonverbal communication (2) Stuart Hall encoding-decoding concept implementation for cross cultural communication to build food cultural value perception and recognition of each nationality (3) cultural reproduction implementation such as teaching/ training, show, contest, demonstration for cascading culture (4) myth concept implementation (5) integrated communication in digital era pattern and principle implementation that should be in form of online and offline communication (6) social networking implementation for communicating.</p> usa silraungwilai Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/240065 Tue, 15 Dec 2020 13:26:17 +0700 Trends of Air Markets and Strategies of Operator https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245078 <p>The air travel market in 2019 is likely to be more better than last year. Important factors are the lower fuel prices and the higher economic growth resulting in passengers being able to travel at a lower cost. Moreover, more new routes have been opened. Airlines have higher incomes and margins, allowing the government to receive more fees and taxes too. The needs of services users will be more specific. Also information technology will play a greater role in providing services. There for, the main operators, airlines and airports, must adjust their operating strategies to meet the needs of all groups of services users. Strategies that should be used are aviation technology, information technology, artificial intelligence, increasing revenue from value-added services and responding to the social need of services users.</p> Boonmee Chansawat, Kamol Noitonglek Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245078 Tue, 15 Dec 2020 13:39:32 +0700 Medium-term international airport operation guidelines (B.E. 2019 -2022) https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245079 <p>International air travel and air cargo are in an upswing due to economic growth and falling fuel prices. Every international airport is considered an opportunity to expand international air transportation services, taking into account operational strategies that are consistent with passenger behavior, political, economic and social contexts. Important strategies include security, retailing, digital media marketing, adding value to the building and air traffic management.</p> Sutit Huangsuwan, Suthasinee Roopkaew Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245079 Tue, 15 Dec 2020 13:46:44 +0700 Error analysis of -ia and -ie for Thai students learning Chinese at Walailak University https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245080 <p>To day in Thailand, learning Chinese receives tremendous attention is regarded as important as learning English.&nbsp; It follows that the development of teaching and learning Chinese is equally important as it is for learning English.&nbsp;&nbsp; Currently, there exists many issues relating to teach and learn the Chinese language that have not been studied or even addressed for example, listening and pronunciation should be a priority issue.&nbsp; Phonetics in the Chinese language are many.&nbsp; So many in fact that Thai students’ pronunciation is generally incorrect for example -ia and -ie vowels are one of the common vowels that Thai students get wrong, because they sound quite similar and this causes Thai students to feel confused to the point of mispronunciation.Therefore, this research is conducted to learn if the mispronunciation of vowels -ia and -ie is a result of the students’ inability ability to distinguish these two vowels sounds only by listening.&nbsp; A listening test was conducted using 14 questions, with 83 first-year Chinese language students of Walailak University to identify whether the vowel sound is -ia or -ie. The result was all students passed the test, which means the students can distinguish the different between -ia and -ie. Therefore, the research found the error in Chinese phonetics among Thai students is not caused by listening, but caused by mispronouncing unfamiliar vowels that are not used or found in the Thai language. The technique to pronounce -ia correctly is to open mouth as o and when pronouncing -ie correctly as in smiling, with the wide mouth. It was found that these two techniques do help to reduce confusion, while overcoming any mispronunciation; to an acceptable degree.</p> Kritsadee Songkhai Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245080 Tue, 15 Dec 2020 14:00:29 +0700 People’s Satisfaction with the Public Services Administration of Local Governments in Rayong Province https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245081 <p>The purposes of this research were (1) to identify problems and causes relating to the Public Services Administration of Local Governments in Rayong Province (2) to provide some recommendations for resolving the problems and (3) to study people’s satisfaction with the services administration of local governments, including revenue collection, construction permit, and civil registration and ID card issuing. This research is a qualitative research. Data were collected using semi-structured in-depth interviews. The sample consisted of 39 key informants from 3 municipalities including chief executives, chief staffs, service staffs, and municipalities’ clients.&nbsp; The results were as follows: &nbsp;Tax collection are not covered the whole area due to the uncompleted taxation mapping database. Tax payers feel unfair and are reluctant to pay. Mayors are also afraid to enforce the law for fear of losing voters. &nbsp;Construction permit issuing is delay due to lacking of competent staffs and up-to-date tools and technology. Civil registration and ID card services can only be done within limited time. As a result of the staffs are able to access the database center, owned by the Department of Provincial Administration, within official time. &nbsp;Base on the findings, in order to satisfy people, municipalities should provide standard services. The services should be improved by providing more competent staffs, efficient and up-to-date tools</p> Surachai Pitutecha Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245081 Tue, 15 Dec 2020 14:08:06 +0700 The Priority Needs of Academic Management of Private Secondary School Based on the Concept of Creative and Innovative Thinking Skills https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245082 <p>The purpose of this study was to study the priority needs of academic management of private secondary schools based on the concept of creative and innovative thinking skills. The population was 532 Private Secondary Schools in Thailand that provided instructed up to Matayom 6 under the Office of the Private Education Commission. The sample groups used in this study were 223 private secondary schools which were selected using multi-stage random sampling. The instrument used in this study was a 5-level rating scaled questionnaire to ask about the current conditions and the desirable conditions of the academic management of private secondary schools based on the concept of creative and innovative thinking skills. The questionnaire was completed by 636 people consisted of school directors, deputy directors, and teachers. The data were analyzed using descriptive statistics frequency distribution, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and prioritizing needs using the priority needs index (PNI<sub>modified</sub>). The research found that the highest priority needs in academic management of private secondary schools based on the concept of creative and innovative thinking skills is learning management (PNI<sub>modified </sub>= 0.278), followed by learning assessment/evaluation and curriculum development, in order. The research found that the highest priority need for creative thinking skills is original thinking (PNI<sub>modified</sub> = 0.295), when looking at the innovative thinking skills, the highest priority need was lateral thinking (PNI<sub>modified</sub> = 0.283).</p> Amornrat Sripor, Rabkwan Poosakaew, Pruet Siribanpitak Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245082 Tue, 15 Dec 2020 14:23:28 +0700 The Relationship between India and China during 1991 - 2014 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245084 <p>The purpose of this research was as follows (1) study relations between India and China in 1991 – 2014 (2) study factors those effect to cooperation and conflict between India and China in 1991 – 2014. This study employs qualitative research methodology in descriptive analysis both primary sources of data and secondary sources of data. The analysis of primary sources of data has studied document from declaration, keynote people’s speech and interviews. Moreover, researcher analysts document from books, academic researches, thesis, articles from journal and website both in Thai and English. This study revealed that (1) after the post cold war, the global setting presents a new world order within which a variety of actors, international organization, economy and globalization more than political-military. India and China relations are focusing on their well-being national interest (2) Although border issue remains the principle contention between India and China, they also try to solve this problem through cooperation in multilateral organization (3) 21<sup>st </sup>century, India and China are rising power in Asia. They are looking for energy resources which are critical for the growth of modern economy. The foreign policies of India and China aim at securing energy resources in order to sustain their robust economic growth. Hence, they can’t avoid their competitive relations.</p> Jindanun Bumrungchit Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245084 Tue, 15 Dec 2020 14:32:07 +0700 Factors Affecting Of Academic Administration Of Primary Schools In The Taksin Group Under Rayong Primary Educational Service Area Office 1 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245085 <p>The purposes of this research were to study the relationship between the factors of executives, teachers, parents and communities, and academic administration of Primary schools in the Taksin group under Rayong Primary Educational Service Area Office 1, and to develop the prediction equation of the factors affecting academic administration of Primary schools in the Taksin group.&nbsp; The samples were 136 personnel in Primary schools in the Taksin group, in the academic year of 2017. The instrument used for collecting data was five scale rating questionnaire. The data were analyzed by a computer program; using mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation, multiple regression analysis and stepwise multiple regression analysis. The research results were as follows (1) The factors of executives, teachers, parents and communities, and academic administration of Primary schools in the Taksin group, both as a whole and in each particular aspect, were found at a high level (2) The factors of executives, teachers, parents and communities related to academic administration of Primary schools in the Taksin group at high level with the .01 level of significance (3) Factors that can predict the academic administration of Primary schools in the Taksin group, sorting from the best predictors is the participation of parents and communities (<em>X<sub>3.1</sub></em>), organizing academic personnel (<em>X<sub>1.4</sub></em>), knowledge of curriculum and teaching (<em>X<sub>2.1</sub></em>), support of parents and communities (<em>X<sub>3.3</sub></em>), knowledge of academic administration (<em>X<sub>1.1</sub></em>), and cooperation between teachers (<em>X<sub>2.3</sub></em>). 4) The prediction equation of the factors those affected the academic administration of Primary schools in the Taksin group, can be composed with the following equation: &nbsp;= .312 + .227(<em>X<sub>3.1</sub></em>) + .148(<em>X<sub>1.4</sub></em>) + .188(<em>X<sub>2.1</sub></em>) + .249(<em>X<sub>3.3</sub></em>) + 137(<em>X<sub>1.1</sub></em>) + .127(<em>X<sub>2.3</sub></em>)</p> Prartthana Sangkum Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245085 Tue, 15 Dec 2020 14:41:09 +0700 Academic Management of Autonomous Public Higher Education Institutions for the Development of Transversal Competencies for Students https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245086 <p>This research used the qualitative research. The purpose of this research was to study the conceptual framework of Academic management of autonomous public higher education institutions, and the conceptual framework of Transversal competencies which is a part of the research titled Academic management strategies of autonomous public higher education institutions based on the concept of Transversal Competencies. The research instrument used was the structured interview of the conceptual framework evaluated its appropriateness by 7 experts. The data was analyzed by frequency distribution and content analysis. The findings were as follows. (1) The conceptual framework of Academic management of autonomous public higher education institutions composes of (1.1) Curriculum development, (1.2) Instructional management, (1.3) Student affairs, and (1.4) Learning measurement and evaluation. (2) The conceptual framework of Transversal competencies composes of 5 competency domains with 15 key characteristics including (2.1) Critical and Innovative&nbsp; Thinking; (2.1.1) Creativity (2.1.2) Entrepreneurship and (2.1.3) Reasoned decision-making, (2.2) Interpersonal skills; (2.2.1) Teamwork (2.2.2) Communication skills and (2.2.3) Organizational skills,&nbsp; (2.3)&nbsp; Intrapersonal&nbsp; skills; (2.3.1) Self - awareness (2.3.2) Self - motivation (2.3.3) <br>Self - discipline and (2.3.5) Flexibility and Adaptability, (2.4) Global Citizenship; (2.4.1) Openness (2.4.2) Respect for diversity and (2.4.3) Intercultural understanding, and (2.5) Media and Information Literacy; (2.5.1) Ability to critically evaluate information and media content and (2.5.2) Digital literacy.</p> Nam-aoi Chinnawong, Anjira Siripirom, Suebsakul Narintarangkul Na Ayudhaya Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245086 Tue, 15 Dec 2020 14:49:04 +0700 Power usage of administrators in extra-large secondary Schools in chanthaburi under the secondary educational Service area office 17 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245087 <p>The purpose of this research was to study (1) approaches school administrators used when exercising their power in managing extra-large secondary schools (2) anticipated ways school administrator exercise their power in managing extra-large secondary schools, and (3) suggestions on approaches school administrators should exercise their power in the future when managing extra-large secondary schools in Chantaburi under the Secondary Educational Service Area Office 17. The data collection instrument in this study was a five-rating-scale questionnaire surveying forms school administrators exercise their power. The sample was 191 school teachers working in extra-large secondary schools in Chantaburi under the Secondary Educational Service Area Office 17. This number was suggested according to Krejcie and Morgan’s table for sample size (1970, p. 608). Statistics used for data collection included Mean () Standard Deviation (SD), and PNI<sub>Modified</sub> index. This study reports the following findings:&nbsp; School administrators exercised their power in managing extra-large secondary schools at a moderate level. Several aspects concerning power usage need improving. These included enforcement, the reward power respectively, the expert power, the reference power, and the legitimate power.</p> Suwimon Jaraspun Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245087 Tue, 15 Dec 2020 15:09:16 +0700 Development of Quality of Life of the Elderly of the Local Administrative Organizations in Nakhon Pathom Province https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245088 <p>The purposes of this &nbsp;research were (1) To study the development of quality of life of the elderly (2) To study the quality of life of the elderly in Nakhon Pathom Province (3) To study the relationship between the development of the quality of &nbsp;life of &nbsp;the elderly and the quality of &nbsp;life, and (4) To propose the guidelines for the development on the quality of life of the elderly. The researcher used both quantitative research method and qualitative research method. The sample of this research was 400 elder people. The tools used for data collection were questionnaires. The key informants a total of 21 administrators were interviewed by using the structured in-depth interviews. The results of the research showed that. The development of quality of life of the elderly in overall was at a high level. The quality of life of the elderly in overall was at a moderate level. The development of quality of life of the elderly of the local administrative organizations in the aspects of resources availability, cooperation and support from the relevant agencies, social environment, and clarity in goal and objective and objectives of the policy were counted and predicted the quality of life of the elderly at 69.2 percent. The guidelines for the development on the quality of life of the elderly were (1) Driving the operation of the health promotion system for the long-term care (2) Establish the elderly school (3) Establish the elderly fund,&nbsp; and (4) Assign the internal unit of the local administrative organization to take care of the work.</p> Srisuda Meechamnan Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245088 Tue, 15 Dec 2020 15:15:31 +0700 Development of Food and Nutritional Management Model Using Mother’s Food Guideline, Khuanru Sub-District: A Participatory Action Research https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245089 <p>Development of Food and Nutritional Management Model Using Mother’s Food Guideline,&nbsp; Khuanru Sub-district: A Participatory Action Research This participatory action research aimed to develop a model of food and nutritional management using mother’ s food guideline including clean food, good nutrition and made with love. Research had 2 cycles with 3 phases for each cycle namely, Phase 1: situational assessment of nutritional problems, for this phase, data were collected from mother representatives at family level including 4 age groups; preschool-aged children, school-aged children, pregnant woman and older adults with a total of 110 families, using questionnaire, focus group, interview and observation. Quantitative data were analyzed using frequency and percentage. Content analysis was used to analyze qualitative data. Phase 2: planning and developing operational tool by identifying mutual guideline, developing networks, brainstorming, contending for exemplary mothers and selecting the best essay and painting under a topic of mother’s food. Phase 3: implementation of food and nutritional management using Mother’s Food Guideline. Co-researchers included administrators of sub-district administration organization, village health volunteers, registered nurses, administrators of elementary schools, teachers, representatives of parent and members of elderly club, with a total of 30. Results revealed that food and nutritional management model using mother’s food guideline, Khuanru sub-district, Rattaphum district, Songkhla province included 1) development of individual competencies including educating and building awareness of mother’s role, 2) management of environment facilitating desirable nutritional behaviors, 3) development of system and comprehensive communication mechanism for mother’s food, 4) development of leaders of mother’s food both family and community level as well as nutritional surveillance network, 5) development of public policy by incorporating mother’s food issue into local development plan. As a result, development of food and nutritional management model using mother’s food guideline had the strength in terms of involvement of health networks in community. Hence, it should be used as management guideline for prevention and sustainable nutritional promotion.</p> Amavasee Ampansirirat, Kedsirin Phuphet, Wikanda Mad-a-dam, Yuwanida Aramrom, Woravan Chantaveemaung, Sirapat Sotiyapai Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245089 Tue, 15 Dec 2020 15:22:17 +0700 The Development of Training Program on Research Capacity for Private Vocational Teachers Through Empowerment and Participation Approach https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245096 <p>The objectives of this research were (1) to study the needs of private vocational teachers on research competency training (2) to develop a model of teacher competency training with participatory empowerment and (3) to certify the model of teacher competency training with participatory empowerment. Samples were (1) a total of 326 private vocational teachers selected by stratified random sampling for needs assessment &nbsp;(2) a total of 15 private vocational teachers selected by purposive sampling for experimental. The research instruments consisted of questionnaire on the needs assessment; research evaluation scale; evaluation form of research competency; test before and after training; assessment form, certification of training model. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation. The research shows that (1) The result found that private teachers, training needs are research skills in the classroom, knowledge, understanding of classroom research, and attitude towards classroom research (2) The research competency training model of private vocational teachers with participatory empowerment In general, the quality is at a high level (3) The result of certification of the research competency training model of private vocational teachers with participatory empowerment&nbsp; in the overall&nbsp; is at a high level.</p> Pimchat Ruekratrapee Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245096 Wed, 16 Dec 2020 09:19:54 +0700 The Decision to Invest in Savings of Life Insurance Companies in the Working Group in Bangkok https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245097 <p>การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกลงทุนการออมของบริษัทประกันชีวิตในกลุ่มคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร &nbsp;กลุ่มตัวอย่างคือ คนทำงานแล้วในพื้นที่ที่เป็นย่านธุรกิจสำคัญ 400 คน และใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้วางแผนการออมโดยทำประกันชีวิตส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 15,000–20,000 บาท &nbsp;ปัจจัยที่มีผลต่อการออมได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการออมเงินเพื่อการใช้จ่ายในอนาคต&nbsp; ( = 3.83, SD = 0.712) ป้องกันปัญหาเงินเฟ้อ &nbsp;( = 3.51, SD = 0.651) &nbsp;การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน ( = 3.39, SD = 0.652) ด้านความคาดหวังที่ได้จากการออมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต ( = 4.15, SD = 0.915) การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน/เงินสดอย่างต่อเนื่อง ( = 3.87, SD = 0.894) ผลตอบแทนรวดเร็ว &nbsp;( = 3.62, SD = 0.790) ด้านความกังวลที่เกิดจากการออมเงินต่อเรื่องความยากลำบากหลังวัยเกษียณ &nbsp;&nbsp;( = 3.80, SD = 0.792) ความเสี่ยงในการตัดสินใจออมเงิน &nbsp;( = 3.52, SD = 0.736) ด้านข้อจำกัดจากการออมเงินด้านเงินทุน ( = 3.66, SD = 0.835), ทักษะด้านการวางแผนทางการเงิน ( = 3.55, SD = 0.711), เวลาในการติดตามสถานการณ์/ข่าวสาร ข้อมูลด้านการออม ( = 3.43, SD = 0.791), ปัจจัยภาระหนี้&nbsp; ( = 3.41 SD = 0.783) เหตุผลในการตัดสินใจทำประกันชีวิตคือ ต้องการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับตนเองและครอบครัว ส่วนใหญ่เลือกทำให้กับตนเองและครอบครัวโดยเลือกแบบประกันชีวิตแบบทยอยจ่ายตามระยะเวลาหรือแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์&nbsp; และเบี้ยประกันชีวิตอยู่ในระดับ 4,000-20,000 บาทต่อปี และมีทุนประกันชีวิตรวมต่ำกว่า 100,000 บาท เป็นหลัก หากมีระดับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้มีการซื้อประกันชีวิตเพิ่มขึ้น</p> Salinee Chaiwattanaporn, Pakphum Pakvipas, Ratthanan Pongwiritthon, Benyapa Kantawongwan Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245097 Wed, 16 Dec 2020 09:36:37 +0700 The Participatory Management Model of the Child Development Center for Preparing Students to Enter the 21st Century https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245098 <p>This research aims to (1) study the participatory management components&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) establishing a participatory management model, and (3) evaluating the participation management model; of the Child Development Center in suburban area under the Department of Local Administration, Ministry of Interior to prepare students for the 21st century. The target groups used in the study were 308 child development centers. Data contributors were child development center’s administrators and teachers totaled 616 people. The tools used in the research were (1) questionnaires (2) in-depth interviews, and (3) evaluation forms. Statistics for data analysis are mean, standard deviation, multiple regression analysis. The content analysis is also used. The results of the study revealed that the participatory management components consisted of 3 aspects (1) personal elements (2) buildings and premises environment and safety, and (3) support from all sectors. This model is characterized as a set of educational management with a participatory process in finding out what is the problem, the cause of the problem and the need for planning, decision making and monitoring and evaluation of educational management of the child development center. It emphasizes the readiness of students in matters relating to communication ability, thinking ability, problem-solving ability, and the ability to use technology. Experts have approved this model that it is accurate, feasible, and beneficial.</p> Parichard Kittiviboon, Weeravat Utairat Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245098 Wed, 16 Dec 2020 09:52:12 +0700 Secondary-school students characterized as digital natives and their use of ICTs https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245100 <p>The objectives of this survey research were to study (1) fundamental factors of digital natives (group of people born in the digital age) who in this article focused on secondary-school students from various regions of Thailand (2) level of their use of ICTs (3) and compare level of their ICTs uses based upon their fundamental factors (4) the relationship between ICTs use and their fundamental factors. Samples included 450 secondary-school students qualified as' digital native'. Multi-stage sampling was employed. Questionnaire was the tool used to collect the data. Statistical analysis was conducted using both descriptive and inferential statistics. Outcome of the study revealed that the majority of samples were female, science-math major students in public school with G.P.A. exceeding 3.00. In their profile creation using ICTs, they used facebook, instagram to publicize their own profiles but not to the level of creating their own webpage dedicated to specific topic yet. They used internet up to the level where they could communicate with online society besides information and video clips downloading.&nbsp; In media creation, their level of use was low since they were consumers but not creators of media. In their application of knowledge on cyber space they were interested in knowledge on cyber space and followers of certain topics. On the other hand, outcome of the research showed that their uses of ICTs did not depend on their fundamental factors. Furthermore, there was a significant relationship between application of cyber knowledge and their ownership of NB and/or PC computer.</p> Danai Pattaphongse, Tawanchuay Khongrachata, Tanongsak Mhuentoei Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245100 Wed, 16 Dec 2020 10:04:51 +0700 The Study of Spiritual Well-Being in Nursing Students https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245102 <p>This study is descriptive research is aimed to study spiritual well-being of nursing students on the pre and post period of the first nursing practicum in patient ward and community. The participants were 128 nursing students who studying in 2<sup>nd</sup> year, generation 51, academic year 2017. The instruments used in this study consisted of 2 parts (1) Demographic data and (2) the Nursing students’ spiritual well-being questionnaire.The instruments was tested for reliability in 30 nursing students using Cronbach’alpha coefficient, which yielded the value of .70. Data analysis by descriptive statistics: frequency, percentage, average, and standard deviation. The result revealed that the participants had the overall of spiritual well-being were high level on the pre period of the first nursing practicum in patient ward and community (µ = 4.15, SD = 0.35). The highest score was the perception of value, meaning and goals of life (µ = 4.38, SD = 0.46). The secondary sequence was the ultimate mind (µ = 4.24, SD = 0.45). The smallest scores was the appropriate interaction with own self, other, and environment (µ = 3.86, SD = 0.38). The participants had the overall of spiritual well-being were high level on the post period of the first nursing practicum in patient ward and community (µ = 4.21, SD = 0.35). The highest score was the perception of value, meaning and goals of life (µ = 4.42, SD = 0.46). The secondary sequence was the fait and religious &nbsp;adherence (µ = 4.32, SD = 0.50) and the life satisfaction (µ = 4.32, SD = 0.40). The smallest scores was the appropriate interaction with own self, other, and environment (µ = 3.83, SD = 0.45). Accordingly, the nursing educational institutions must develop practicum process which promotes the appropriate interaction with own self, other, and environment for nursing students in order to high spiritual well-being</p> Varinlada Jantaveemuang, Trongrit Thongmeekhaun Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245102 Wed, 16 Dec 2020 10:44:21 +0700 Factor Effecting to the Efficiency of Service of Central Institute of Forensic Science, Ministry of Justice https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245105 <p>This research aims to (1) study the service conditions of the Institute of Forensic Science (CIFS) (2) To study the factors affecting to the efficiency of service of CIFS and (3) To present the results of factors effecting to the efficiency of service of CIFS. The research is divided into 3 parts: Quantitative research were using questionnaire from 400 recipients. Analyze data by inferential statistics including t-test, F-test ANOVA. and Correlation. Qualitative research were using in-depth interviews from 15 persons with knowledge and experience in forensic science and Case study: the opinion of service providers and recipients on CIFS’s service by using in-depth interviews with service providers and recipients for 8 persons. The results of the research found that 1. Service conditions in this research of service providers and recipients agree that the structural service of CIFS divided into 5 parts such which were accurate and various branches of forensic service. In additional to the recipients can access more conveniently and respond to the need of the recipients efficiency. 2. Factor effecting to the efficiency of service of CIFS at a high level is innovation and technology. Follow by leadership, network and communication respectively. Moreover, the speed of the around time of analysis and the transparency are effect to increase the satisfaction efficiency of the recipients. 3. The results of factors that affect service efficiency revealed that four factors were related to the service efficiency of CIFS. Leadership factors affect the efficiency of service speed. Network factors affect the efficiency, speed and service satisfaction. Mass communication factors and innovation and technology factors affect the efficiency of transparency in service, respectively. Guidelines and suggestions for increasing service efficiency are personnel development to keep up with changes and apply digital technology to benefit, providing inspection services in various fields, responding to the needs that are fast, accurate, transparent, as well as organizing the system to be able to provide one-stop service and expand to cover all over the country.</p> Suwanna Lapsuwatchananon, Atiporn Gerdruang Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245105 Wed, 16 Dec 2020 11:11:40 +0700 Guidelines for The Development of Islamic private schools towards Learning Organizations https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245106 <p>This research is to study the condition of creating a learning organization of Islamic private schools and Guidelines for The Development of Islamic private schools toward learning organizations. By studying in 17 schools in the Association of Islamic Private Schools of Thailand. By distributing questionnaires to 259 administrators and teachers. The results of data analysis of school administrators' opinions on the creation of a learning organization of Islamic private schools The overall picture is at a high level (= 3.79, SD = 0.573). The results of data analysis of teachers' opinions about the creation of learning organizations of Islamic private schools The overall picture is at a high level ( = 3.86, SD = 0.578) The opinions of school administrators about organizations</p> <p>that are learning organizations of Islamic private schools The overall picture is at a high level ( = 3.72, SD = 0.658). The opinions of teachers about organizations that are learning organizations of Islamic private schools The overall picture is at a high level ( = 3.71, SD = 0.620). and Guidelines for The Development of Islamic private schools toward learning organizations. there will be learning, organization, personnel, knowledge and technology. And the learning organization is Systematic problem solving Practice experiment Learning from past lessons Learning from others and transferring knowledge.</p> Sakkarin Masor, Kijpinit Usaho Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245106 Wed, 16 Dec 2020 11:20:32 +0700 Factors Influencing Decision to Outsourcing Logistics Activities in Automotive Industry: Case Study of Amata Industtrial Estate https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245107 <p>There are 2 objectives for this study which are (1) To study factors influencing decision to outsourcing logistics activities (2) To study the obstacles that could encounter the organization when they consider using a logistics (Third-party logistics providers) in the automotive industry at Amata Industrial Estate area. The methodologies for this study are descriptive analysis by using primary sources from 108 companies of questionnaire survey in in automotive industry at Amata Industrial Estate area. According to the research results, the researcher found are (1) Both SME and large enterprise recognize that they will get convenience in operations when hiring logistics providers to doing logistics activities. Which this factor is very important for decision outsourcing logistics providers (2) the questionnaire result is shows that main obstacle influencing decision outsourcing logistics provider from respondent attitude is lack of management confidence in an outsourcing logistics provider. Organization will take a risk to the confidentiality.</p> Tankamon Tanachala, Ousanee Sewagvudcharee Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245107 Wed, 16 Dec 2020 11:44:08 +0700 The Development of Flight Operation Glossary to Support Student Centered Learning on Website https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/240252 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; This research aimed to 1) survey the requirements for the development of Flight Operation Glossary to Support Student Centered Learning on Website, 2) develop Flight Operation Glossary to support centered learning on Website, and 3) research the quality of Flight Operation Glossary to Support Student Centered Learning on Website. This research was divided into 3 steps, which are 1) the preparation of the development of Flight Operation Glossary, 2) the development of Flight Operation Glossary, and 3) the assessment of Flight Operation Glossary. The Samples were also divided into 3 groups consist of 1) 10 Nok Air Airline Flight Operators and Thai Smile Airline Flight Operators using purposive sampling, 2) 300 Eastern Asia University students using stratified random sampling, and 3) 3 aviation experts and 2 information technology experts using purposive sampling. The tools used in this research were frequency, percentage, mean, and standard deviation.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;The result revealed that 1) the vocabularies in Flight Operation Glossary should be divided into 10 categories, 2) the vocabularies in Flight Operation Glossary to Support Student Centered Learning on Website should be divided into 6 categories, 3) the satisfaction level towards the quality of Flight Operation Glossary assessment of experts, flight operators, and university students were high with the average score of 4.28, 4.31, and 4.31, respectively.</p> Khemmanat Aumnuaiworachai, Pravith Vongviwat, Suradet Artsing Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/240252 Wed, 16 Dec 2020 12:02:09 +0700 วรรณคดีทัศนา ๑ : วรรณกรรมกับสังคม https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245108 <p>หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือชุดฐานความรู้อักษรศาสตร์ ซึ่งเขียนโดยคณาจารย์ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งมีพระราชดำริในอันที่จะให้ประชาชนมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาจรรโลงชาติบ้านเมืองให้มีวัฒนธรรมความเจริญก้าวหน้า ด้านวัตถุและจิตใจไปพร้อมกัน</p> Sirivijit Pantrakul Copyright (c) 2020 EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/245108 Wed, 16 Dec 2020 12:04:35 +0700