การส่งต้นฉบับบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ ขณะนี้รับพิจารณาในวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563