[1]
วิจิตรพงษาม., ช่างพินิจส. and ไสยวรรณ์พ. 1. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University. 7, 1 (1), 49-61.