[1]
ผลนาบ., เอี่ยมสอาดล. and จิตต์การุญผ. 1. กระบวนการในการจัดการน้ำของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนโพ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University. 7, 1 (1), 120-128.