(1)
ผลนาบ.; เอี่ยมสอาดล.; จิตต์การุญผ. กระบวนการในการจัดการน้ำของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนโพ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University 1, 7, 120-128.