วิจิตรพงษาม., ช่างพินิจส., & ไสยวรรณ์พ. (1). แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, 7(1), 49-61. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/article/view/55497