ผลนาบ., เอี่ยมสอาดล., & จิตต์การุญผ. (1). กระบวนการในการจัดการน้ำของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนโพ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, 7(1), 120-128. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/article/view/55512