วิจิตรพงษาม.; ช่างพินิจส.; ไสยวรรณ์พ. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, v. 7, n. 1, p. 49-61, 11.