วิจิตรพงษามยุรี, ช่างพินิจสุวพัชร์, and ไสยวรรณ์พวงทอง. 1. “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก”. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University 7 (1), 49-61. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/article/view/55497.