วิจิตรพงษาม., ช่างพินิจส. and ไสยวรรณ์พ. (1) “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก”, Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, 7(1), pp. 49-61. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/article/view/55497 (Accessed: 18April2021).