ผลนาบ., เอี่ยมสอาดล. and จิตต์การุญผ. (1) “กระบวนการในการจัดการน้ำของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนโพ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์”, Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, 7(1), pp. 120-128. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/article/view/55512 (Accessed: 18April2021).