[1]
วิจิตรพงษาม., ช่างพินิจส., and ไสยวรรณ์พ., “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก”, Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, vol. 7, no. 1, pp. 49-61, 1.