[1]
ผลนาบ., เอี่ยมสอาดล., and จิตต์การุญผ., “กระบวนการในการจัดการน้ำของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนโพ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์”, Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, vol. 7, no. 1, pp. 120-128, 1.