วิจิตรพงษาม., ช่างพินิจส., and ไสยวรรณ์พ. “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก”. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, Vol. 7, no. 1, 1, pp. 49-61, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/article/view/55497.