ผลนาบ., เอี่ยมสอาดล., and จิตต์การุญผ. “กระบวนการในการจัดการน้ำของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนโพ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์”. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, Vol. 7, no. 1, 1, pp. 120-8, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/article/view/55512.