วิจิตรพงษามยุรี, ช่างพินิจสุวพัชร์, and ไสยวรรณ์พวงทอง. “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก”. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University 7, no. 1 (1): 49-61. Accessed April 18, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/article/view/55497.