ผลนาบุญธรรม, เอี่ยมสอาดลำเนา, and จิตต์การุญผ่องลักษม์. “กระบวนการในการจัดการน้ำของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนโพ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์”. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University 7, no. 1 (1): 120-128. Accessed April 18, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/article/view/55512.