1.
วิจิตรพงษาม, ช่างพินิจส, ไสยวรรณ์พ. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University [Internet]. 1 [cited 2021Apr.18];7(1):49-1. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/article/view/55497