1.
ผลนาบ, เอี่ยมสอาดล, จิตต์การุญผ. กระบวนการในการจัดการน้ำของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนโพ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University [Internet]. 1 [cited 2021Apr.18];7(1):120-8. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/article/view/55512