โดยใช้P3-RMA ที่ส่งผลต่อการทดสอบ การพัฒนาชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย P3-RMA ที่ส่งผลต่อการทดสอบทักษะการตีลูกลงจุดคะแนน FFST ของนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การพัฒนาชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้P3-RMA ที่ส่งผลต่อการทดสอบทักษะ FFST

Main Article Content

ฌัชสกร คงชีวสกุล

Abstract

Article Research


Development of a Forehand Skills Using the P3-RMA Body Movement Principle Affecting the Forehand Firing Score Test : FFST of Students in Physical Education and Health Education Faculty of Education, Yala Rajabhat University.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article