[1]
จาปรัง ธ. 2018. การสื่อสารภายในองค์กรกับการประยุกต์หลักการและการปฎิบัติในทัศนะอิสลาม. Al-HIKMAH Journal. 1, 1 (Feb. 2018), 35–44.