[1]
หะยีสาอิ ี. 2018. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการแผนจัดการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Al-HIKMAH Journal. 1, 2 (Feb. 2018), 1–13.