[1]
มันยุนุ ม. 2018. การประยุกต์ใช้อักษรโดดในอัล-กุรอาน ในการจัดการเรียนการสอน. Al-HIKMAH Journal. 1, 2 (Feb. 2018), 15–22.