[1]
หลังปูเต๊ะ ส. 2018. แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้. Al-HIKMAH Journal. 1, 2 (Feb. 2018), 23–35.