[1]
ภูยุทธานนท์ อ. 2018. วิดีโออาร์ต ภาวะกดดันของการแสดงออกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมลายูปาตานี. Al-HIKMAH Journal. 7, 13 (Feb. 2018), 1–13.