[1]
อัซซอลีฮีย์ ม., รักษ์พลเมือง ช. and บุญประกอบ พ. 2018. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการเรียนรู้ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Al-HIKMAH Journal. 7, 13 (Feb. 2018), 45–58.