[1]
ใหมคง เ., สันติวรานนท์ ส. and สร้อยเพชรเกษม ช. 2018. ปัจจัยพยากรณ์การทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. Al-HIKMAH Journal. 7, 13 (Feb. 2018), 71–79.