[1]
พุ่มไสว ภ., ขุนเพชร ส., ชัยกุล ป. and เต๊ะหละ อ. 2018. การใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี. Al-HIKMAH Journal. 7, 13 (Feb. 2018), 81–96.