[1]
เหมกรณ์ ภ. and วิรัชนิภาวรรณ ว. 2018. การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา. Al-HIKMAH Journal. 7, 13 (Feb. 2018), 97–112.