[1]
แสงวนิชย์ ส. 2018. อิสลามและมนุษย์. Al-HIKMAH Journal. 2, 3 (Apr. 2018), 59–69.