[1]
แก้วสีขาว ว. and ปิลันธนานนท์ น. 2018. การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูภาษาไทยโดยใช้วิธีการสแกฟโฟล์ดิง กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์. Al-HIKMAH Journal. 7, 14 (Feb. 2018), 69–78.