[1]
วณิชย์กุล ณ. 2018. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวในประเทศอิหร่าน ของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด. Al-HIKMAH Journal. 7, 14 (Feb. 2018), 79–91.