[1]
วิเศษสินธุ์ ฉ. 2018. การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย. Al-HIKMAH Journal. 7, 14 (Feb. 2018), 93–100.