[1]
ยอดมณี เ. 2018. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ: แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. Al-HIKMAH Journal. 7, 14 (Feb. 2018), 141–149.