[1]
มั่นคงพิทักษ์กุล ส., ธำรงธัญวงศ์ ส., สหพัฒนา ป. and จิตร์ภิรมย์ศรี ศ. 2018. การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: นโยบาย กระบวนการ และ ผลลัพธ์. Al-HIKMAH Journal. 6, 12 (Mar. 2018), 35–53.