[1]
รงเรือง ส. 2018. ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการตั้งครรภ์ระหว่างเรียนของวัยรุ่นมุสลิม ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ ประเทศไทย. Al-HIKMAH Journal. 6, 12 (Mar. 2018), 55–69.