[1]
ทอดทิ้ง พ. and ยี่สุ่นทรง อ. 2018. สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา. Al-HIKMAH Journal. 6, 12 (Mar. 2018), 121–135.