[1]
มะมิง ม., แวนาแว อ. and เจ๊ะหะ ม. 2018. การซื้อขายแบบมุรอบะหะฮฺของสถาบันการเงินอิสลามในจังหวัดปัตตานี. Al-HIKMAH Journal. 3, 5 (Apr. 2018), 115–117.