[1]
แก้วกำพฤกษ์ ส., ลิ่วคุณูปการ น., กุฏิภักดี ฐ. and มั่นเศรษฐวิทย์ ศ. 2019. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ(TOURISM)และหมวดธุรกิจโลจิสติกส์ (TRANS) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Al-HIKMAH Journal. 9, 17 (Jun. 2019), 77–90.