[1]
สิงห์ศักดิ์ตระกูล ด., ลิ่วคุณูปการ น., กุฏิภักดี ฐ. and มั่นเศรษฐวิทย์ ศ. 2019. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทน จากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทในหมวดธุรกิจพาณิชย์ที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Al-HIKMAH Journal. 9, 18 (Dec. 2019), 17–32.