[1]
แซวกระโทก ส., วิบูลรังสรรค์ ส., หลินเจริญ เ. and ปาณาวงษ์ ช. 2019. การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. Al-HIKMAH Journal. 9, 17 (Jun. 2019), 145–153.